หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
E-service
E-service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
7 มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)