หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
E-service
E-service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวอุบลรัตน์ จันพันธ์เพชรกุล
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.โพธิ์ไทรงาม
โทร : 098-2891759
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวอุบลรัตน์ จันพันธ์เพชรกุล
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-2891759
นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยปิง
นักวิชาการคลังฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-3182545
นายวีระยุทธ ป้องป้อม
นายช่างโยธาฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-1386087
นางสาวลินลดาพร มาเวียง
นวก.สาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 065-5138948