องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ไทรงาม
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างฐานรากคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "
วิทยาลัยผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์ไทรงาม
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลโพธิ์ไทรงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
 
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลโพธิ์ไทรงามมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน อัตราการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมดและมีพื้นที่ ทางการเกษตร
บางแห่งที่อยู่ห่างไกลซึ่งระบบไฟฟ้ายังไม่เข้าถึง
 
 
ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ

ระบบประปาหมู่บ้านมีหมู่บ้านละ 1 แห่ง ทุกหมู่บ้าน

บ่อบาดาลสาธารณะส่วนใหญ่ได้ทำการ
ปรับปรุงเป็นระบบประปาหมู่บ้าน แต่มีบางแห่งที่ชำรุดไม่สามารถใช้การได้

มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 17 เครื่อง กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในตำบล
 
 
         

ร้านอาหาร/ร้านค้า จำนวน 30 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 5 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 10 แห่ง

ร้านบริการล้างอัดฉีด จำนวน 2 แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 5 แห่ง

สถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (หัวจ่าย) จำนวน 3 แห่ง